Informacje

 

   Centrum Inżynierii Powierzchni funkcjonuje w Instytucie Matematyki i Fizyki na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Powstało w latach 2008-2014 w ramach projektu „Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W jego skład wchodzą dwa laboratoria: Laboratorium Inżynierii Powierzchni oraz Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury.

    Centrum Inżynierii Powierzchni prowadzi badania w zakresie określania topografii oraz składu powierzchni i warstwy wierzchniej materiałów, takich jak metale, stopy metali, warstwy tlenkowe na powierzchni metali, półprzewodniki, materiały polimerowe, cienkie warstwy metali i półprzewodników. Wyznaczanie topografii i morfologii powierzchni w przypadku materiałów krystalicznych realizowane jest za pomocą dyfrakcji elektronów niskoenergetycznych (Low Energy Electron Diffraction - LEED). W przypadku materiałów polikrystalicznych i amorficznych strukturę powierzchni można określić za pomocą skaningowego mikroskopu tunelowego (Scanning Tunneling Microscopy - STM), mikroskopu sił atomowych (Atomic Force Microscopy - AFM) lub przy użyciu będącego w dyspozycji Centrum mikroskopu konfokalnego. Informację o topografii powierzchni materiałów dielektrycznych i biologicznych uzyskuje się w oparciu o obrazy AFM i mikroskopu konfokalnego.

    Badanie składu chemicznego powierzchni umożliwiają następujące techniki eksperymentalne, wykorzystywane w Laboratorium Inżynierii Powierzchni: spektroskopia fotoelektronowa w zakresie promieniowania rentgenowskiego (X-Ray Photoelectron Spectroscopy - XPS), spektroskopia fotoelektronowa w zakresie promieniowania ultrafioletowego (Ulraviolet Photoelectron Spectroscopy - UPS), spektroskopia elektronów Augera (Auger Electron Spectroscopy - AES), Spektroskopia Prądu Całkowitego (Total Current Spectroscopy - TCS), Desorpcja termiczna (Thermodesorption Spectroscopy - TDS). Wszystkie wymienione techniki eksperymentalne funkcjonują w trzech połączonych komorach próżniowych, umożliwiających transfer badanego materiału z jednej komory pomiarowej do drugiej. W komorze preparacyjnej możliwe jest poddanie badanego materiału procesowi czyszczenia jonowego, wygrzewania termicznego i innym czynnościom przygotowawczym. W komorze reakcyjnej istnieje możliwość poddania badanej powierzchni  lub warstwy wierzchniej procesowi utleniania, redukcji lub narażenia określonym gazem reaktywnym.


prof. dr hab. inż. Antoni Bukaluk
Laboratorium Inżynierii Powierzchni
+48523408690